ขั้นตอนการสอบใบขับขี่

ขั้นตอนการสอบใบขับขี่

     การจองวันอบรบ 

     1. ยื่นเรื่องจองด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบกที่ท่านสะดวกได้ตั้งแต่เวลา 7.00-15.00 น.

     2.โทรจองทางโทรศัพท์

     3.จองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์


หมายเหตุ หากท่านใดที่ไม่ต้องการรอคิวอบรม หรือต้องการอบรมช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ 

ก็สามารถอบรมกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่จัดอมรมเกี่ยวกับการขับรถยนต์และกฏหมาย

ต่างๆ ได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่สถานที่นั้น กำหนด (ประมาณ 400-500 บาท)

 

วันที่ 1                      

     1. ยื่นเอกสารและหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ ดังนี้

1.1 บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบสำเนา

1.2 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ไม่เกิน 1 เดือน  (30 วัน)


     2. สอบสมรรถภาพทางร่างกาย มีดังต่อไปนี้ :

2.1 ทดสอบสายตาบอดสี

2.2 ทดสอบสายตาทางลึก

2.3 ทดสอบสายตาทางกว้าง

2.4 ทดสอบการใช้เท้า


     3. เข้าอบรม 4 ชั่วโมง : 

* กรณีอบรมนอกสถานที่มาแล้วให้นำหลักฐานการผ่านการอบรมยื่นรวมกับเอกสารตาม  

ข้อ 1 ได้เลย สามารถติดต่อได้เลยโดยไม่ต้องรอคิวและไม่ต้องอบรมกับกรมการขนส่งอีก


     4. ทดสอบภาคทฤษฎี : (คำถามมี 50 ข้อ ต้องตอบให้ถูก 45 ข้อขึ้นไป)

 

     ****  ทดสอบขับรถในวันทำการถัดไป แต่ไม่เกิน 90 วัน จากวันที่ยื่นเรื่องวันแรก ****

 


วันที่ 2                       

     ทดสอบภาคปฏิบัติ (ขับรถ):  ต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อน

     1.   การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า 

1.1  ขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่กำหนดให้หยุดรถ โดยให้

       หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น

1.2  เมื่อหยุดรถ ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม.

1.3 กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุด 

      รถข้างทางและต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร 

1.4 ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง

 

2.   การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

     ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว

ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 - 20 เมตร หลักแต่ละหลักในแถว

เดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัว

รถบวกกับอีก 0.5 เมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก 

 

3.   การขับรถถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องว่างด้านซ้าย

     นำรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย ซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก 

ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดจนกระทั่งขับออกจากช่องว่างด้านซ้าย สามารถ

เข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก และตัวรถต้องขนาน

กับขอบทางหรือหลักด้านซ้าย ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง

 

     อัตราค่าธรรมเนียม : ทำใบขับขี่ชั่วคราวกับกรมการขนส่งทางบกรอรับได้เลย

               บัตรสมาร์ทการ์ด 205 บาท

 

 

thanisorndriving.com
โทร. 093-135-5748 , 099-930-6592 (ครูหนุ่ม)
LINE: @krunoom

Google Tag Manager
 
เว็บสำเร็จรูป
×